Huur en Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor verhuur bij DroneLand Verhuur (Onderdeel van Dutch Drone Group B.V.)


 1. Verhuurproducten dienen door de huurder zelf opgehaald te worden in de showroom van Dutch Drone Group te Almere. Hierbij dient een geldig Nederlands legitimatiebewijs, een geldig vliegbrevet ( indien van toepassing ) en een inschrijving KvK ( bij verhuur aan bedrijf ) overlegd te worden. Let op: een verblijfsvergunning en/of rijbewijs worden niet geaccepteerd.
 2. De huurder dient minimaal 18 jaar oud te zijn.
 3. Wij behouden ons het recht voor om bij nieuwe klanten een borg te rekenen. De borg bedraagt minimaal 5x de daghuurwaarde (exclusief btw.) per gehuurd artikel.
 4. De betaalde borg wordt na verrekening van eventuele extra huur en / of schade, teruggestort op een Nederlands bankrekeningnummer. Wij kunnen de borg niet contant uitkeren.
 5. Verhuurproducten blijven ten alle tijden eigendom van Dutch Drone Group B.V..
 6. Verhuurcontracten worden altijd op persoonsnaam uitgegeven. Borg en verhuurfacturen kunnen op bedrijfsnaam worden gezet.
 7. Reserveren van producten kan per online via DroneLandverhuur.nl
 8. Na ontvangst van de reservering dient deze nog wel bevestigd te worden door Dutch Drone Group B.V., alvorens definitief te zijn.
 9. Maximaal 48 uur voor aanvang van de verhuurperiode kan de reservering nog via de mail geannuleerd worden. Bij te laat of verkeerd annuleren, zal één verhuurdag in rekening gebracht worden.
 10. De verhuurperiode loopt van 15:00 uur de dag voor de huurdag(en) tot 11:00 uur op de dag na de huurdag(en). (totaal 44 uur).
 11. Een verhuurperiode is ten minste één huurdag, ook bij eerder retour brengen zal een gehele dag in rekening gebracht worden. Voor elke opvolgende 24 uur, wordt een halve dag extra gerekend.
 12. Binnen de afgesproken huurperiode dient het gehuurde opgehaald en retour gebracht te worden.
 13. Bij te laat retourneren tot 24 uur wordt een volledige huurdag extra berekend. Indien er een verhuur wordt misgelopen door te laat retourneren zal ook die periode worden doorberekend. Bij langer dan 24 uur te laat retourneren, zullen alle halve dagen als hele dagen berekend worden.
 14. Bij het afhalen van het gehuurde, dient de klant de huurovereenkomst te tekenen en verklaart hij / zij door het zetten van zijn of haar handtekening dat het materiaal in goede en werkende staat is ontvangen. Indien gewenst kan de klant aanwezig zijn bij het testen van het gehuurde, om er zeker van te zijn dat het werkt ( eventueel in combinatie met eigen apparatuur ).
 15. De huurder is verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van de gehuurde producten. Eventuele schades (reparatiekosten) en diefstal (nieuwwaarde vervangend product) zullen op de huurder worden verhaald. Verzekerd verhuren is niet mogelijk. Daarnaast dient de drone door de huurder voorzien te worden van een eigen exploitantnummer.  De huurder dient zelf zorg te dragen voor een WA en eventuele Casco Verzekering.
 16. Bij schade of niet compleet retourneren van de gehuurde producten, zal de borg vastgehouden worden en eventuele reparaties, vervangingen en / of ontbrekende onderdelen hiermee verrekend worden.
 17. Bij het retourneren van het gehuurde, dienen alle accu’s volledig opgeladen te zijn, in verband met vervolgverhuur.
 18. Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Vooraf gemaakte afspraken zijn niet geldig totdat deze ook op het contract vermeld staan. Offertes zijn vrijblijvend en niet definitief. Zet en drukfouten zijn voorbehouden.
 19. Indien er op enig moment getwijfeld wordt aan de kredietwaardigheid en zorgvuldigheid van de klant, kan Dutch Drone Group B.V. besluiten, zonder overleg op elk willekeurig moment, om niet tot verhuur over te gaan of het borgbedrag te verhogen.
 20. Dutch Drone Group B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk voor gevolgschade, welke de klant of een derde mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade. Evenmin is Dutch Drone Group B.V. aansprakelijk voor de gevolgen van ongeoorloofd gebruik, waaronder in beslagname van het gehuurde wegens illegaal gebruik: alle kosten zullen op verhuurder verhaald worden.
 21. Deze voorwaarden zijn ten alle tijden onderhevig aan verandering en kunnen zonder notificatie vooraf veranderd worden. Voorwaarden zoals afgeleverd op de dag van de verhuur zijn definitief.

 


Algemene voorwaarden

Hieronder kan u onze Algemene Voorwaarden vinden. Deze zijn reeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DroneLand: gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65677145 handelend onder de naam Dutch Drone Group B.V./ DroneLand; 
 2. Website: de website van DroneLand, te raadplegen via www.droneland.nl en alle bijbehorende sub-domeinen;
 3. Klant: de natuurlijk- of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met DroneLand en/of zich geregistreerd heeft op de Website;
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DroneLand en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant aanspraak kan maken op de hem wettelijk toekomende Herroepingsrecht; 
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden;

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van DroneLand zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor DroneLand slechts bindend, indien en voor zover deze door DroneLand uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en Informatie

 1. Alle op de Website en in andere van DroneLand afkomstige materialen vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. DroneLand kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van DroneLand afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. DroneLand kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van DroneLand, en het voldoen aan de daarbij door DroneLand gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt DroneLand onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft DroneLand het recht om pas aan haar verplichting te voldoen, nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. DroneLand kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien DroneLand op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. DroneLand is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website, ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of DroneLand daarvan in kennis te stellen, zodat DroneLand gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door DroneLand is ontvangen, stuurt DroneLand de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. DroneLand is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van DroneLand.
 4. Indien DroneLand de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt DroneLand de Klant daarvan in kennis. De Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 5. DroneLand raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. Indien het bestelde product niet meer leverbaar is, is DroneLand gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product. De Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Internationale Leveringen

 1. Het is mogelijk dat, indien een levering buiten Nederland plaatsvindt, er bijkomende belasting, kosten of heffingen van toepassing zijn, afhankelijk van de lokale wetgeving. De mogelijkheid bestaat, in gevallen van leveringen buiten Nederland, dat de Klant of door de Klant aangewezen ontvanger, douanekosten verschuldigd is. De mogelijke invoerrechten en douanekosten worden in rekening gebracht wanneer het bestelde product, het land van bestemming heeft bereikt. Deze kosten zijn voor verantwoordelijkheid van de Klant en moeten worden door de Klant worden voldaan. DroneLand heeft geen controle over de vergoedingen en mogelijke kosten, die aan het importeren van goederen zijn verbonden, doordat het douanebeleid en invoerrechten per land verschillen.
 2. De Klant heeft de verantwoordelijkheid om, indien hij een internationale bestelling verricht, zelf te controleren of er beperkingen gelden voor de levering van onze producten in het land van bestemming. De Klant is in staat om dit te controleren bij het lokale douanekantoor in het land van bestemming. 
 3. Indien de douane in het gewenste land van bestemming, het product van DroneLand controleert, is DroneLand niet aansprakelijk voor de mogelijke vertragingen in de leveringen.

Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. ZakelijkeKlanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met DroneLand binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft DroneLand een raming van deze kosten.
 3. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 5. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 6. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan DroneLand, of op andere ondubbelzinnige wijze aan DroneLand kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. DroneLand bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor Herroeping is bijgesloten.

  Producten kunnen geretourneerd worden aan
  Droneland
  Annie M.G. Schmitweg 134
  1321NB Almere
 1. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft DroneLand de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
 2. Tenzij DroneLand aanbiedt het product zelf af te halen, mag DroneLand wachten met terugbetalen tot DroneLand het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan DroneLand volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. DroneLand is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering, kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de DroneLand is gewezen op de te late betaling en DroneLand de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is DroneLand gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. DroneLand kan ten voordele van de Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en Conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door DroneLand een aparte garantie op de producten wordt gegeven, geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. DroneLand staat ervoor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat DroneLand er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Een door DroneLand, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
 4. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, DroneLand daarvan in kennis te stellen.
 5. Indien DroneLand de klacht gegrond acht, worden na overleg met de Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure

 1. Indien de Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van DroneLand, dan kan hij bij DroneLand telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. DroneLand geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal DroneLand binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 2. De totale aansprakelijkheid van DroneLand jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 3. Aansprakelijkheid van DroneLand jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen, rust op DroneLand jegens de Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien, en voor zover, schade het gevolg is van opzet of grove schuld van DroneLand.
 5. De aansprakelijkheid van DroneLand jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat, slechts indien Klant DroneLand onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en DroneLand ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat DroneLand in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij DroneLand meldt.
 7. In geval van overmacht is DroneLand niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DroneLand.

Persoonsgegevens

 1. DroneLand verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar DroneLand gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

DroneLand
Annie M.G. Schmidtweg 134
1321 NB Almere
tel 085-2017421
mail: [email protected]
KvK 65677145 ingeschreven te Amersfoort

BTW NL856210596B01